UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW W 2012

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie przesyła w załączeniu komunikat dotyczący ubezpieczenia OC adwokatów , które będzie obowiązywało w 2012r.
Szczegółowe informacje oraz deklaracje i wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej http://www.iexpert.pl.

Deklaracje mogą być przesłane również w formie faksu ( 22 646 42 52 ) lub pocztą na adres agencji : iExpert.pl Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 139 02-776 Warszawa
Jak wynika z przesłanej informacji, kto z adwokatów nie złoży deklaracji do dnia 11 lutego 2012r. zostanie objęty automatycznie ubezpieczeniem OC na sumę taką jak dotychczas tj. 100.000 EUR.

Od stycznia 2012r. - przy wariancie 100.000 EUR składka na ubezpieczenie OC wynosi 76 zł. (58zł + 15 zł dodatkowe grupowe ubezpieczenie OC wszystkich adwokatów + 3 zł usługa Asysty Prawnej).

Od stycznia 2012r. - przy zmianie na wariant 50.000 EUR składka na ubezpieczenie OC wynosi 45 zł. ( 42zł + 3zł usługa Asysty Prawnej). Jedynie składki ubezpieczenia obowiązkowego na sumę 50.000 EUR (45zł) lub 100.000 EUR (76 zł.) będą pobierane przez ORA wraz ze składką adwokacką.

Deklaracje należy składać elektronicznie w formie skanu emailem na adres: adwokat@iexpert.pl przesyłając jednocześnie kopię do wiadomości ORA w Olsztynie.

Deklaracje mogą być  przesłane również w formie faksu ( 22 646 42 52 ) lub pocztą na adres agencji : iExpert.pl Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 139 02-776 Warszawa KOMUNIKAT

21 grudnia Naczelna Rada Adwokacka podpisała z PZU SA i HDI Asekuracja SA umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów.

Umowa daje każdemu adwokatowi możliwość wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym (od 50.000 EUR do 1 mln EUR) oraz możliwość dodatkowych ubezpieczeń dla adwokata .
W ramach deklaracji możliwe jest również ubezpieczenie mienia kancelarii, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wykupienie dodatkowej ochrony dla aplikantów. Elementem deklaracji jest też zgoda na otrzymanie Karty Zniżkowej PZU SA na ubezpieczenia prywatne.

Umowa generalna zawiera też ofertę OC dla kancelarii adwokackich, także na wysokie sumy ubezpieczenia. W celu zapoznania się z ofertą w tym zakresie prosimy o kontakt na adres adwokat@iexpert.pl lub 22 643 41 41.

Najważniejsze:

Deklarację co do wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) będzie można złożyć do dnia 11 lutego 2012 (ze skutkiem od 01 stycznia 2012 roku). Adwokaci, którzy nie złożą deklaracji w terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę taką jak obecnie, to znaczy 100.000 EUR. Ponadto wszyscy adwokaci ubezpieczeni na sumę 100.000 EUR lub wyższą będą objęci dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC na sumę 250.000 EUR na adwokata i łącznie 5.000.000 EUR. Każdy adwokat w ramach umowy zostanie też objęty specjalną usługą Asysty Prawnej zapewniającej aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego, dzięki czemu nie będzie on zmuszony do bezpośredniego angażowania się we własne postępowanie szkodowe.

Praktycznie:

Ponieważ ubezpieczenie obowiązkowe może być zawarte od razu na sumę – według wyboru adwokata – od 50.000 EUR do 1 mln EUR – zastępuje ono dotychczasowy system dwóch ubezpieczeń obowiązkowych.
Dla każdej wybranej sumy składka może był płatna w wygodnych 12 ratach!
Dla przykładu: Jeżeli w bieżącym roku adwokat wykupił dodatkową sumę gwarancyjną 150.000 EUR – obecnie dla utrzymania takiej samej ochrony powinien po prostu zadeklarować wybór sumy gwarancyjnej 250.000 EUR (wybierając np. płatność miesięczną 130 zł).
Przypominamy – termin na złożenie takiej deklaracji upłynie dopiero 11.02. 2012 roku !

Uwaga na aktualizację danych w KRAiAA !

Ponieważ obsługa nowych ubezpieczeń będzie oparta na danych dotyczący adwokata zawartych w KRAiAA prosimy o sprawdzenie i aktualizację tych danych. Szczególnie dotyczy to aktualnej informacji dotyczącej numeru PESEL, adresu prowadzenia działalności.

Kontakt w razie wątpliwości:

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co do nowej Umowy Generalne jak również nowego sposobu obsługi prosimy o kontakt z podmiotem organizującym i realizującym nową obsługę w imieniu PZU/HDI – Agencją iExpert.pl, tel. 22 643 41 41 lub 42.

Szczegóły:

Nowy program ubezpieczeń składa się z następujących elementów:

1. ubezpieczenie obowiązkowe – podstawowe

a) każdy adwokat ma możliwość wyboru następującej indywidualnej sumy ubezpieczenia (w nawiasach podajemy składkę miesięczną:
• 50.000 EUR (42 zł)
• 100.000 EUR (58 zł)
• 150.000 EUR (80 zł)
• 200.000 EUR (105 zł)
• 250.000 EUR (130 zł)
• 300.000 EUR (170 zł)
• 400.000 EUR (210 zł)
• 500.000 EUR (230 zł)
• 1.000.000 EUR (270 zł)

b) nieodpłatne rozszerzenie pokrycia w ramach składki:
• rażące niedbalstwo adwokata
• umyślność osób działających w imieniu adwokata
• odpowiedzialność za aplikantów/pracowników
• klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 100.000 zł
• klauzula OC pracodawcy – na dodatkową sumę 100.000 zł
• klauzula OC w życiu prywatnym – na dodatkową sumę 100.000 zł
• klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów – na dodatkową sumę 100.000 zł

c) dodatkowe świadczenia ponad wybraną sumę gwarancyjną – dodatkowa suma w wysokości 100% wybranej:
• koszty postępowania przedsądowego i obrony przed sądem
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
• koszty wykonania zarządzenia o zabezpieczeniu roszczenia
• koszty postępowania prowadzonego we własnym imieniu

 d) dodatkowe automatycznie rozszerzenia (vide opis poniżej)
• grupowe ubezpieczenie OC adwokatów (z wyjątkiem 50.000 EUR)
• usługa asysty prawnej

2. dodatkowe grupowe ubezpieczenie OC wszystkich adwokatów

a) obejmuje każdego adwokata, który jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę 100.000 EUR lub wyższą
b) stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej składki podstawowej)
c) ma charakter grupowy – jest zawarte na sumę 250.000 EUR na każdego adwokata i 5.000.000 EUR na wszystkich
d) składka miesięczna 15 zł (doliczana do OC obowiązkowego)

3. usługa Asysty Prawnej

a) stanowi automatyczne rozszerzenie OC obowiązkowego (doliczane do wybranej składki podstawowej),
b) obejmuje każdego adwokata
c) dotyczy wszystkich nowych spraw szkodowych zgłoszonych od dnia 01 stycznia 2012 roku
d) zapewnia pomoc prawną dla adwokata w procesie szkodowym
e) składka miesięczna 3 zł (doliczana do OC obowiązkowego)

4. opcje towarzyszące do wyboru przy każdym ubezpieczeniu obowiązkowym

a) ubezpieczenie indywidualne PZU – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na sumę:
• 25.000 zł (72 zł rocznie)
• 50.000 zł (143 zł rocznie)
• 100.000 zł (370 zł rocznie)
b) ubezpieczenie mienia kancelarii adwokackiej na warunkach PZU Doradca (ubezpieczenie pakietowe) – ze składką ryczałtową roczną w zależności o sum ubezpieczenia:
• 300 zł rocznie
• 420 zł rocznie
• 540 zł rocznie
c) dodatkowe ubezpieczenie OC aplikanta adwokackiego na sumę:
• 50.000 EUR (302 zł rocznie)
• 100.000 EUR (302 zł rocznie)
• 200.000 EUR (302 zł rocznie)
d) Karta Klienta PZU
• dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia indywidualne zawierane w PZU przez adwokata
• wymaga złożenia deklaracji wyboru sumy ubezpieczenia OC obowiązkowego oraz wyrażenia zgody na otrzymanie Karty

5. Certyfikaty OC obowiązkowego oraz grupowego OC dodatkowego

a) każdy adwokat otrzyma własny indywidualny certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC obowiązkowego na wybraną sumę gwarancyjną oraz OC grupowego

b) dystrybucja certyfikatów będzie zrealizowana po zakończeniu okresu przeznaczonego na wybór wariantu (planowo w kwietniu i maju 2012r.)

c) każdy adwokat potrzebujący certyfikatu we wcześniejszym terminie powinien wypełnić deklarację wyboru oraz (podczas wypełniania) zamówić dodatkowy indywidualny certyfikat

d) certyfikat będzie można również pobrać jako plik pdf do wydruku – z elektronicznego systemu zawierania i obsługi ubezpieczeń adwokatów

6. ubezpieczenie OC indywidualne dodatkowe dla adwokata

a) jako uzupełnienie OC obowiązkowego
b) zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku
c) na sumę od 100.000 do 900.000 EUR
d) składki roczna od 520 zł do 2.520 zł
e) składka płatna w 1/2/4/12 ratach

7. ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie działania lub zaniechania)

a) zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku
b) na sumę od 250.000 zł do 4.000.000 zł !
c) składki od 700 zł do 4.750 zł rocznie
d) dodatkowo klauzula dokumentów
e) składka płatna w 1/2/4/12 ratach

8. Nowe ubezpieczenie OC nadwyżkowe – dla kancelarii prawnych (na bazie roszczeń zgłoszonych)

a) zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku
b) na sumę od 1.000.000 zł do 20.000.000 zł (!)
c) przykładowe wyjściowe składki roczne:
• dla 5 mln zł – 2.600 zł
• dla 10 mln zł – 4.900 zł
• dla 20 mln zł – 11.600 zł
d) dodatkowo klauzula dokumentów
e) składka płatna w 1/2/4/12 ratach

9. ubezpieczenie indywidualne OC aplikanta adwokackiego

a) gwarantuje aplikantowi posiadanie własnej polisy niezależnej od OC adwokata
b) zawierane indywidualnie na podstawie osobnego wniosku
c) na sumę:
• 50.000 EUR (302 zł rocznie)
• 100.000 EUR (302 zł rocznie)
• 200.000 EUR (302 zł rocznie)

Kolejne informacje dotyczące ubezpieczeń będą na bieżąco zamieszczane na stronie adwokatura.pl W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z nowymi zasadami ubezpieczenia prosimy o kontakt z Panią Anną Bielecką z iExpert.pl (tel. 22 643 41 41 lub 42.)

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.