RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) Izba Adwokacka w Olsztynie informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Adwokacka w Olsztynie, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn, tel. 89 527 34 45, e-mail: ora.olsztyn@adwokatura.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Olsztynie jest adwokat Andrzej Wasilewski, tel. 501162905.

Izba Adwokacka w Olsztynie będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji wobec Pani/Pana obowiązków samorządu adwokackiego lub obowiązków pracodawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 i art. 6 RODO oraz przepisami ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1184 z późn. zm.).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe adwokatów i aplikantów adwokackich są przekazywane organom adwokatury w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych w art. 49 ust. 1-3  ustawy – Prawo o adwokaturze poprzez udostępniony system informatyczny w celu ich publikacji w Krajowym Rejestrze adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Dane osobowe adwokatów i aplikantów Izba Adwokacka w Olsztynie udostępnia na swojej stronie internetowej w zakresie określonym w art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze.  Dane osobowe i wizerunki adwokatów i aplikantów mogą być publikowane przez Administratora
na stronie internetowej Izby oraz na portalach społecznościowych Izby, np. na Facebooku, w celu promocji zawodu adwokata i aplikanta adwokackiego oraz samorządu adwokackiego i jego osiągnięć, a także w celach wizerunkowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu
i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będą  istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Pani/Pana. W przypadku adwokatów
i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Olsztynie ich dane osobowe będą przetwarzane przez okres czynnego wykonywania zawodu,
a po ustaniu aktywności zawodowej przez okres określony w art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
( t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z póż. zm.).

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy
lub pracownikom Izby, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Pani/Pana.

Ponadto Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych – w tym także organom samorządu adwokackiego właściwym do załatwienia Pani/Pana sprawy.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne - z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku Izby Adwokackiej w Olsztynie wobec Pani/Pana.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu lub w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków określonych ustawą z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1184 z późn. zm.).

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących
do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem wcześniej - przed wycofaniem zgody. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być nadal przetwarzane.

 


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.