Komunikat z posiedzenia ORA

Komunikat

z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie w dniu 18.05.2017 r.

W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się kolejne, szóste posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Rada rozpatrzyła wnioski aplikantów adwokackich naszej Izby o wpis na listę adwokatów i wszystkie te wnioski zostały uwzględnione. W ten sposób stan osobowy Izby Olsztyńskiej powiększył się o 23 nowych adwokatów. Podkreślenia wymaga fakt, że wszyscy aplikanci naszej Izby zdali egzamin adwokacki. Gratulujemy.

Omówiono zaległości w płatności składek adwokackich postanawiając wezwać dłużnika będącego adwokatem do zapłaty składek pod rygorem zawieszenia w czynnościach zawodowych, a dłużnika aplikanta pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Wyznaczony został termin sprawdzianu dla aplikantów grupy I na 24 czerwca 2017 r. godz. 10.00 w siedzibie ORA w Olsztynie. Powołano komisję do przeprowadzenia tego sprawdzianu.

Rozpatrzono wnioski Narodowego Instytutu Dziedzictwa postanawiając zachęcić adwokatów do udziału w organizowanej akcji oraz wniosek Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego o patronat i dofinansowanie konferencji. Rada zajęła się także zawiadomieniem Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącym odrzucenia kasacji adwokata Izby Olsztyńskiej z przyczyn formalnych.

ORA zapoznała się z ofertą zakupu nieruchomości przy ul. Kościuszki 37 postanawiając nie podejmować w tym kierunku żadnych działań z uwagi na zbyt wysoką cenę i zły stan techniczny obiektu.

Rozpatrzono 3 skargi na adwokatów w jednym przypadku kierując sprawę do dziekana celem udzielenia upomnienia.  

Rzecznik dyscyplinarny na piśmie ustosunkował się do uwag zgłoszonych podczas posiedzenia w dniu 23.03.2017 r. przez członka ORA do pracy rzecznika dyscyplinarnego. Rada nie stwierdziła uchybień w pracy rzecznika.

Postanowiono wezwać adwokatów i aplikantów adwokackich do większego zaangażowania w akcję edukacyjną w szkołach.

Protokół posiedzenia będzie dostępny w biurze ORA po jego zatwierdzeniu.

 

adw. J. Dobrzański

wicedziekan ORA


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.