UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW

UWAGA WAŻNE !!!
DOTYCZY UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

1. Dodatkowa opcja ubezpieczenia na sumę 100.000,00 EUR ze składka miesięczną 61,00 (58,00 + 3,00 asysta prawna).

2. Druki deklaracji składane są do biura ORA, jedynie wnioski o pozostałe ubezpieczenie ( pkt III komunikatu NRA) można składać w ORA lub w Spółce iExpert .
(Deklaracja i wniosek do pobrania ze strony iExpert :    https://adwokat.iexpert.pl/main?command=S4100_2012

3. Osoby, które już złożyły deklarację i nie chcą zmieniać wariantu ubezpieczenia nie muszą ponownie składać nowych deklaracji.

4. Osoby, które już złożyły deklarację i chcą wybrać inny wariant mogą złożyć nową deklarację (do 31.03.2012r) , wówczas ubezpieczenie będzie obowiązywało od 1.01.2012r.

5. Składki ubezpieczenia (wszystkie warianty ubezpieczenia podstawowego) płatne są miesięcznie do Izby Adwokackiej wraz ze składka adwokacką do 20 każdego miesiąca.

KOMUNIKAT NRA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

Uprzejmie informujemy, że ostatecznie przyjęte zostały zasady ubezpieczenia OC adwokatów na rok 2012 r. W wyniku prac komisji powołanej przez Naczelną Radę Adwokacka na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2012 ostatecznie ukształtowały się warunki ubezpieczenia korzystniejsze od przyjmowanych przed tą datą a mianowicie :

I. Adwokat w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC może dokonać wyboru następujących wariantów ubezpieczenia podstawowego :
1. Suma ubezpieczenia - 50.000,00 EUR ze składką miesięczną 42,00 zł. + 3,00 zł. tj. 45,00 zł. miesięcznie ( rocznie 540,00 zł. ).
2. Suma ubezpieczenia - 100.000,00 EUR ze składką miesięczną 58,00 zł. + 3.00 zł. tj. 61,00 zł. (rocznie 732,00 zł. ). Nowy wariant jako efekt prac komisji wskazanej wyżej a przyjęty aneksem do umowy generalnej.
3. Suma ubezpieczenia - 100.000,00 EUR ( ubezpieczenia podstawowe ) i 250.000,00 EUR ubezpieczenia grupowe ze składką miesięczna 58,00 + 15,00 zł. + 3,00 zł. (rocznie 912,00 zł.
4. Kolejne sumy ubezpieczenia
a) 150,000,00 EUR
b) 200.000,00 EUR
c) 250.000,00 EUR
e) 400.000,00 EUR
f) 500.000,00 EUR
g) 1000.000,00 EUR
wraz z ubezpieczeniem dodatkowym – grupowym 250.000 EUR przy wszystkich wariantach.

Ubezpieczenia dla sum 50.000,00 zł. i 100.000,00 EUR w wersji z pkt. 1 i 2 wyżej nie obejmuje ubezpieczenia grupowego.
Przy wyborze wariantu 100.000,00 EUR z pkt. 3 wyżej i następnych od 150.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR z pkt. 4 ubezpieczenie grupowe jest obowiązkowe..
W ramach zatem dostępnych opcji adwokat może dokonać wyboru sumy ubezpieczenia 50.000,00 EUR i 100.000,00 EUR bez ubezpieczenia grupowego lub sum ubezpieczenia od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR z ubezpieczeniem grupowym.
Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia grupowego istnieje zatem tylko przy wyborze wariantu 50.000,00 EUR lub 100.000,00 EUR ( pkt. 1 i 2 wyżej ).
W porównaniu zatem z wariantami ubezpieczenia z roku 2011 wskazać należy, że przy porównywalnej sumie ubezpieczenia 100.000 EUR składka jest niższa o 7,00 zł., a pojawia się nowa usługa asysty prawnej ze składka 3,00 zł. Ponadto do wyboru pozostają znacząco szersze możliwości zarówno w zakresie ubezpieczeń podstawowych jak i dodatkowych dobrowolnych (przedstawione niżej ).
Z każdym wariantem ubezpieczenia związana jest usługa tzw. asysty prawnej i składka 3,00 zł. miesięcznie z tego tytułu.
Składki dla sum ubezpieczenia z ubezpieczeniem grupowym i składką asysty prawnej wynoszą odpowiednio :
- 100.000 EUR + 250.000 EUR (ubezpieczenie grupowe) miesięczna 58 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 76,00 zł. ( rocznie 912,00 zł. )
- 150.000 EUR + 250,000 EUR miesięcznie 80 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 98,00 ( rocznie 1176,00 zł. )
- 200.000 EUR + 250.000 EUR miesięcznie 105 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 123,00 zł. ( rocznie 1476,00 zł. )
- 250.000 EUR + 250.000 EUR miesięcznie 130 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 148,00 zł. ( rocznie 1776,00 zł. )
- 300.000 EUR + 250.000 EUR miesięcznie 170 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 188,00 ( rocznie 2256 zł. )
- 400.000 EUR + 250.000 EUR miesięcznie 210 zł. + 15 zł. + 3 zł. – 228 zł. ( rocznie 2736 zł. )
- 500.000 EUR = + 250.000 EUR miesięcznie 230 zł. + 15 zł. + 3 zł. = 248 zł. ( rocznie 2976 zł. )
- 1.000.000 EUR + 250.000 EUR miesięcznie 270 zł. + 15zł. + 3 zł. = 288 zł. ( rocznie 3456 zł. )

Składka dla wybranego wariantu ubezpieczenia może być płacona jednorazowo, w dwóch ratach, czterech ratach lub w ratach miesięcznych na rachunek Izby Adwokackiej tj. na tych samych zasadach jak dotychczas ( bez dodatkowych kosztów z tytułu spłaty ratalnej).

II. Deklaracje wyboru wariantu ubezpieczenia należy składać w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej nie później niż do dnia 31 marca 2012 roku w zakresie dotyczącym roku ubezpieczeniowego 2012. Jeżeli deklaracja wyboru nie zostanie złożona do tego dnia to adwokat jest ubezpieczony według wariantu 100.000 EUR wraz z ubezpieczeniem grupowym 250.000,00 zł. i usługą asysty prawnej ( miesięczna składka łączna 76,00 zł. – roczna 912,00 zł. ). Złożenie deklaracji do 31 marca 2012 skutkuje tym, że adwokat jest ubezpieczony w wybranym wariancie od 1 styczeń 2012. Jeżeli deklaracji wyboru adwokat nie złoży w tym terminie to może w każdym czasie dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia ale nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji.
Osoby które już złożyły deklarację a nie chcą zmieniać wariantu ubezpieczenia nie muszą ponownie składać nowych deklaracji.
Jeżeli złożone zostały już wcześniej deklaracje to do 31.03.2012 jest możliwość ich zmiany - obowiązywał będzie ze skutkiem od 1.01.2012 wariant wybrany w ostatniej deklaracji, przy czym nie może być złożona później niż do 31.03.2012. Możliwość ta wynika z tego, że w stosunku do pierwszych informacji możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia jest szersza o możliwość wyboru ubezpieczenia podstawowego 100.000 EUR bez ubezpieczenia dodatkowego – grupowego.

III. Zwracamy też uwagę, że w ramach umowy Generalnej pojawiły się możliwości ubezpieczeń dodatkowych np. ubezpieczenie dodatkowe OC aplikanta, ubezpieczenie nadwyżkowe OC Kancelarii, ubezpieczenie majątkowe Kancelarii, ubezpieczenie NNW indywidualne itp.

IV. W zakresie ubezpieczeń podstawowych OC adwokata bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej lub u Agenta obsługującego system ubezpieczeń tj. Spółce iExport – tel 22 6434141 – 42 u Pani Anny Bieleckiej ( adres mail : anna.bielecka@iexpert.pl).

V. Informujemy też, że w zakresie dotyczącym ubezpieczeń nadwyżkowych OC Kancelarii w terminie do 28.02.2012 Kancelarie, które w roku 2011 ubezpieczone były w PZU lub HDI mogą złożyć deklaracje wyboru ubezpieczenia nadwyżkowe i ubezpieczenie obejmie okres od 1.01.2012 (chyba, że inną datę późniejszą wskaże się w deklaracji ). Bliższych informacji w tym zakresie udziela Spółka iExpert ( dane kontaktowe jak wyżej) albowiem w zakresie tych ubezpieczeń bezpośrednio należy się kontaktować z tą Spółką. W przypadku złożenia deklaracji w Okręgowej Radzie Adwokackiej deklaracja ( wniosek ) zostanie przekazana do Spółki iExpert.

VI. Obsługa ubezpieczeń podstawowych wykonywana będzie w zakresie przyjmowania deklaracji oraz wpłat składek przez upoważnionych pracowników w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Warunki współpracy uzgodnione zostały z Agentem tj. Spółką iExpert na warunkach korzystniejszych niż w roku 2011 (projekt umowy w załączeniu). W załączeniu przesyłamy również aneks do umowy generalnej i ostateczną wersję umowy o współpracy technicznej.

Komisja NRA ds. ubezpieczenia OC adwokatów:
1. adw. Zenon Marciniak,
2. adw. Mirosława Pietkiewicz,
3. adw. Henryk Stabla,
4. adw. Jerzy Zięba.

KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.